Regulamin Polskiej Szkoły w Gravesend

1 Postanowienia Ogólne

   1.1 Regulamin jest załącznikiem do Statutu Polskiej Szkoły Sobotniej w Gravesend (School Constitution)
   1.2 Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

2 Organizacja Szkoły

2.1 Nabór do szkoły

   a) Uczęszczanie do Polskiej Szkoły Sobotniej w Gravesend jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej, zgodnie z prawem angielskim.
   b) Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno–wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu szkoły
   c) Rodzice wypełniają formularz rejestracyjnyy

2.2 Termin i czas trwania zajeć szkolnych

   a) Zajęcia szkolne rozpoczynają się w miarę możliwości w drugą sobotę września i kończą w drugą sobotę lipca.
   b) Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.00 a kończą o godzinie 12.30.

2.3 Uczniowie

   a) Uczniami Polskiej Szkoły Sobotniej w Gravesend mają prawo być wszyscy, którzy chcą uczyć się języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim, bez względu na płeć, rasę, narodowość, przekonania polityczne i religijne, w wieku 3.5 –12 lat.
   b) Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym w sposób nienaruszający ich godności osobistej.
   c) Uczniowie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu szkoły.
   d) Uczniowie mają obowiązek traktowania wszystkich członków szkoły z szacunkiem.
   e) Uczniowie zobowiązują się do utrzymywania czystości w szkole, poszanowania budynku szkoły oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się na terenie szkoły.
   f) Uczniowie mają obowiązek przychodzić na lekcje punktualn
   g) Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej i przygotowywanie się do zajęć.
   h) Uczniowie powinni czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a także w organizowanych uroczystościach szkolnych.
   i) Uczniowie nie mogą spożywać posiłków w trakcie lekcji.
   j) Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwach bez nadzoru opiekuna.
   k) Uczniowie podczas przerw pozostają pod nadzorem dyżurujących i winni podporządkować się ich zaleceniom, a także odnosić się do nich z szacunkiem.
   l) Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren szkoły w godzinach,w których odbywają się zajęcia lekcyjne.
   m) Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, takich jak telefony komórkowe, itp. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia.
   n) Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły papierosów, alkoholu oraz innych niedozwolonych prawem używek, nie mogą ponadto być pod ich wpływem. Złamanie tego paragrafu grozi natychmiastowym, dyscyplinarnym wydaleniem ze szkoły.
   o) Do szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt.

2.4 Rodzice

   a) Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni deklarujący się posłać dziecko do Polskiej Szkoły Sobotniej w Gravesend wchodzą w skład Rady Rodziców.
   b) Rodzice zobowiązani są do:
  - regularnego posyłania dzieci do szkoły na sobotnie zajęcia,
  - informowania o przewidywanych nieobecnosciach lub spoznieniach oraz o ich przyczynach,
  - punktualnego posyłania bądź przyprowadzania dzieci do szkoły oraz odbierania ich po zajęciach,
  - odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji,
  - upoważnienia innego dorosłego do odbioru dziecka i wczesniejszego powiadomienia o tym fakcie pracownika szkoly,
  - systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce,
  - pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych i zajęć pozaszkolnych,
  - pomagania w odrabianiu zadań domowych,
  - uczestniczenia w zebraniach szkolnych,
  - dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie; dzieci,

2.5 Opłata za szkołę

   a) Opłata za szkołę jest ustalana na cały rok szkolny w oparciu o budżet.
   b) Budżet szkoły zatwierdza Zarząd Szkoły.
   c) Wysokość i harmonogram opłat będzie co roku publikowany jako załącznik do Regulaminu i będzie stanowić jego integralną część.
   d) Z uwagi na fakt, że szkoła jest jednostką samofinansującą się, jakiekolwiek zwroty opłat będą rozpatrywane tylko w szczególnych wypadkach. Decyzje podejmuje Zarząd Szkoły.

3 Przepisy koncowe

3.1 Uaktualniony Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej w Gravesend wchodzi w życie z dniem 01/05/2013

Kodeks Ucznia

ZAWSZE:

 • Bedę uprzejmy i grzeczny
 • Bedę rozważny i pomocny
 • Bedę niezawodny
 • Bedę odpowiedzialny
 • Bedę punktualny
 • Bedę przygotowany na zajęcia
 • Bedę chętny do wspólpracy
 • Bedę mieć wysokie wymagania wobec siebie
 • Bedę rozpoznawać osiagnięcia innych uczniów
 • Bedę pamiętać, że pozytywne nastawienie pomaga we wszystkich zadaniach
 • Bedę pracować według poleceń i będę grzecznym

NA TERENIE SZKOŁY:

 • Bedę dbał o budynek szkoły i sprzęty w nim zawarte
 • Bedę wrzucać wszystkie śmieci do kosza
 • Bedę poruszać sie cicho i spokojnie
 • Bedę spożywać posiłek w wyznaczonym do tego miejscu.
 • Palenie jest surowo wzbronione.

W MIEJSCU ZAMIESZKANIA:

 • Bedę rozsądnym obywatelem.
 • Bedę szanować innych oraz ich własność.
 • Bedę wyrażać sie uprzejmie i zachowywać w sposób kulturalny.

PODCZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH:

 • Bedę słuchać uważnie poleceń nauczyciela.
 • Bedę brać czynny udział w lekcjach.
 • Bedę przychodzić na lekcje przygotowany z odpowiednimi przyborami szkolnymi oraz z zadaniem domowym.
 • Bedę regularnie odrabiać zadanie domowe.

BEDZIEMY DBAC O DOBRE IMIE SZKOŁY POPRZEZ:

 • Nienaganne zachowanie poza obszarem szkoły
 • Kulturalne i koleżenskie traktowanie gosci szkoły.
 • Wyrażanie się o mojej szkole z dumą