Regulamin Polskiej Szkoły w Gravesend

Regulamin jest załącznikiem do Statutu Polskiej Sobotniej Szkoły im. J. Korczaka w Gravesend (School Constitution). Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu Szkoły i stosowania się do jego zasad.

Dane adresowe szkoły:

a) nazwa placówki: POLSKA SOBOTNIA SZKOŁA IM. J. KORCZAKA W GRAVESEND

b) adres strony internetowej: www.pssgravesend.org.uk

c) numer szkolnego telefonu czynny w pracujące soboty w godz. od 9.00 do 14.00 oraz w dni powszednie po godzinie 18.00 07803473221

d) adres email: pssgravesend@inbox.com

e) nazwa i adres szkoły brytyjskiej, w której będą odbywały się zajęcia szkoły sobotniej: Northfleet School for Girls Hall Road, Northfleet, DA11 8AQ

1. NABÓR DO SZKOŁY

Szkoła prowadzi nabór nowych uczniów do szkoły jeden raz w roku szkolnym podanych do publicznej wiadomości na witrynie internetowej placówki. Przybliżony termin naboru to maj-październik w każdym roku szkolnym. Szkoła zastrzega sobie prawo powtórnego naboru, o którym poinformuje rodziców. Podczas naboru rodzice przyszłych uczniów placówki wypełniają formularz rejestracyjny dziecka do szkoły i zapoznają się z Regulaminem Szkoły.

2. TERMIN I CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

Zajęcia szkolne rozpoczynają się w trzecią sobotę września i kończą w drugą sobotę lipca. Zajęcia w szkole odbywają się zgodnie ze szkolnym kalendarzem, udostępnionym do wglądu dla wszystkich osób zainteresowanych z początkiem każdego roku szkolnego oraz na szkolnej stronie internetowej. Plan lekcji: zajęcia w placówce rozpoczynają się o godzinie 9.00 i trwają do godziny 12.45. Od godziny 12.45 do godziny 13.30 trwają zajęcia pozalekcyjne dla zainteresowanych grup uczniów. Opłata za zajęcia pozalekcyjne nie stanowi części opłaty za roczną edukację dziecka w szkole i ustala ją nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne w danym roku szkolnym. Rodzaj zajęć może ulec zmianie z każdym rokiem szkolnym, a aktualna oferta będzie dostępna od października każdego roku szkolnego.

3. UCZNIOWIE

Prawa uczniów

1. Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym przez całą społeczność szkolną z godnością i szacunkiem oraz w sposób nienaruszający ich godność osobistą.

2. Uczeń ma prawo do poszanowania swojego godnego imienia, własności osobistej bez względu na kolor skóry (rasę), wyznanie religijne, narodowość i pochodzenie społeczne.

3. Uczeń ma prawo do nietykalności osobistej.

4. Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających mu

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i fizycznej.

5. Uczeń ma prawo do korzystania z porad w przypadku zaistnienia problemów natury szkolnej bądź rodzinnej.

6. Uczeń ma prawo do nieujawniania informacji dotyczących jego spraw osobistych i indywidualnych wyników w nauce oraz w zachowaniu.

7. Uczeń ma prawo do informacji na temat zakresu wymagań z przedmiotów nauczania na poszczególnych poziomach.

8. Uczeń ma prawo zwracania się do nauczycieli o dodatkowe wyjaśnienie niezrozumiałych dla niego treści programu nauczania.

9. Uczeń ma prawo do edukacji, do korzystania z oferty edukacyjnej placówki włącznie z zajęciami pozalekcyjnymi (jeżeli w danym roku szkolnym takie zajęcia mają miejsce i jeżeli

będzie dla niego miejsce w danej grupie zajęć). Ilość osób w grupie zależna jest od rodzaju zajęć i ustala ją nauczyciel prowadzący zajęcia.

10. Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy edukacyjnych będących własnością szkoły za zgodą

nauczyciela i w niektórych przypadkach pod nadzorem nauczyciela.

Obowiązki uczniów

1. Dokładnie zapoznać się z Regulaminem Szkolnym i stosować się do jego wszystkich zasad.

2. Przychodzić punktualnie i regularnie na zajęcia szkolne.

3. Uczeń nie może być klasyfikowany na zakończenie roku szkolnego, jeżeli ma poniżej 60% frekwencji na zajęciach szkolnych.

4. Uczniowie mają obowiązek odrabiania pracy domowej i przygotowywania się do zajęć szkolnych. W wypadku nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych, ma on obowiązek korzystając z pomocy rodziców do nadrobienia zaległego materiału i odrobienia pracy domowej we własnym zakresie.

5. Uczeń ma obowiązek czynnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych oraz w organizowanych uroczystościach szkolnych.

6. Uczeń zobowiązuje się do utrzymania czystości w szkole (w klasach, na korytarzach, w auli, w toaletach, na boisku szkolnym i we wszystkich innych pomieszczeniach, które są przedmiotem ich użytku) oraz do poszanowania budynku szkoły.

7. Uczeń ma obowiązek uczęszczania na zajęcia szkolne w schludnym, czystym stroju, odpowiednim do warunków atmosferycznych.

8. Uczeń ma obowiązek posiadania swojego drugiego śniadania.

9. Uczeń ma obowiązek przestrzegania poleceń nauczycieli, Dyrekcji Szkoły i osób sprawujących pieczę nad bezpieczeństwem uczniów podczas przerwy.

10. Uczeń ma obowiązek zachować szacunek do Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły oraz osób będących na terenie placówki, a także swoich kolegów i koleżanek oraz wszystkich uczniów w szkole.

11. Uczeń ma obowiązek godnie reprezentować szkołę wewnątrz i na zewnątrz.

12. Uczeń ma obowiązek bycia koleżeńskim i opiekuńczym w stosunku do młodszych.

13. Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do zajęć szkolnych (szczegółowych informacji w tej kwestii udzielają nauczyciele prowadzący klasy).

14. Uczeń ma obowiązek szanować książki, które są własnością ucznia oraz materiały edukacyjne i pomoce naukowe, które stanowią własność szkoły. W przypadku zagubienia lub zniszczenia mienia szkoły polskiej lub wyposażenia mienia szkoły angielskiej, koszt poniesionych strat ponoszą rodzice ucznia. W przypadku, jeżeli nie znajdzie się sprawca szkody, koszty będą podzielone pomiędzy wszystkich rodziców (w klasie/ w szkole).

15. Uczeń ma obowiązek korzystania ze sprzętu szkolnego tylko za zgodą i pod nadzorem nauczyciela.

16. Uczniowie mają obowiązek oddawania książek do biblioteki szkolnej w stosownym terminie, regulowanym wytyczną biblioteki.

17. Uczeń ma obowiązek komunikowania się z innymi uczniami i z gronem pedagogicznym w języku polskim, aby podnosić swój poziom języka i cały czas uczestniczyć w progresywnym jego rozwoju.

18. Po zakończeniu zajęć szkolnych uczeń, który nie bierze udziału w zajęciach dodatkowych – pozalekcyjnych ma obowiązek opuszczenia budynku i terenu szkoły wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Uczniom nie wolno

1. Opuszczać budynku szkolnego i terenu szkoły podczas zajęć w szkole, chyba, że ma to miejsce pod opieką rodziców/ prawnych opiekunów po uprzednim poinformowaniu nauczyciela prowadzącego klasę lub Dyrekcji Szkoły.

2. Uczniom nie wolno zostawać w klasie na przerwach bez nadzoru opiekuna.

3. Jeść i pić podczas lekcji, z wyjątkiem wody z plastikowych, zamykanych pojemników/ butelek.

4. Przynosić napojów w szklanych opakowaniach i orzechów.

5. Przynosić przedmiotów wartościowych takich jak telefony komórkowe, tablety, itp. Jeżeli istnieje sytuacja, że dziecko przyniesie przedmiot wartościowy, szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jego uszkodzenia lub zagubienia.

6. W żadnym wypadku uczniom nie wolno korzystać z telefonów komórkowych podczas zajęć w szkole, dotyczy to zarówno lekcji, jak i przerwy. W przypadku używania telefonu lub jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego przez ucznia podczas lekcji, nauczyciel ma prawo ten telefon/sprzęt skonfiskować, a następnie przekazać go rodzicom, którzy zgłaszają się po odbiór dziecka, po zajęciach do wychowawcy, bądź Dyrekcji Szkoły.

7. Uczniom nie wolno używać deskorolek, łyżworolek, skuterów, hulajnóg itp. ze względu na bezpieczeństwo w szkole.

8. Uczniom nie wolno przynosić/ przyprowadzać zwierząt do szkoły.

9. Uczniom nie wolno posiadać, ani używać alkoholu, tytoniu, narkotyków lub jakichkolwiek używek na terenie szkoły oraz być pod ich wpływem, a także nie wolno posiadać broni palnej oraz wszelkiego rodzaju noży, scyzoryków lub innych ostrych narzędzi.

10. Uczniom nie wolno stosować jakiejkolwiek przemocy psychicznej/fizycznej wobec innych uczniów w szkole, nauczycieli, Dyrekcji Szkoły i kogokolwiek, kto znajduje się na terenie szkoły.

11. Uczniom nie wolno używać wulgarnego słownictwa, obrażać kogokolwiek, wywierać na kimkolwiek presję.

Nagrody i wyróżnienia

Uczeń może być wyróżniony i nagrodzony, gdy:

1. ma 100% frekwencję podczas zajęć szkolnych

2. wyróżnia się aktywną pracą społeczną na rzecz szkoły i środowiska

3. bierze udział w konkursach oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz

4. systematycznie pomaga potrzebującym (pomoc w nauce, lub inne pozytywne działania

świadczące o wrażliwości na krzywdę innych)

Rodzaje nagród i wyróżnień

1. Pochwała wychowawcy na forum klasy.

2. Pochwała udzielona przez Dyrekcję Szkoły podczas apelu okolicznościowego w szkole.

3. List pochwalny do rodziców.

4. Wyróżnienie ucznia w gazetce szkolnej.

5. Dyplom.

6. Nagroda rzeczowa np. w postaci książki.

 

4. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

1. Wszystkie skargi dotyczące szkoły należy zgłaszać do Dyrekcji Szkoły – Polskiej Sobotniej

Szkoły im. J. Korczaka w Gravesend.

2. Nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły może spowodować następujące konsekwencje:

a) zwrócenie uwagi uczniowi przez nauczyciela

b) wykonanie określonej pracy na rzecz klasy, szkoły przez ucznia (ustala wychowawca i rodzice)

c) powiadomienie o zachowaniu ucznia Dyrekcji Szkoły

d) rozmowę ucznia z Dyrekcją Szkoły

e) wezwanie na rozmowę do szkoły rodziców lub opiekunów ucznia

g) zawieszenie w czynnościach ucznia na połowę semestru z obowiązkiem uzupełnienia materiału przerobionego w klasie w okresie zawieszenia

h) w niektórych przypadkach, na skutek decyzji Dyrekcji Szkoły uczeń może zostać usunięty ze szkoły w trybie natychmiastowym.

3. W przypadku posiadania przez ucznia lub użycia przez niego broni białej, albo posiadania lub używania prawnie zabronionych używek (tytoniu, alkoholu, narkotyków), powiadomiona zostanie policja, a uczeń zostanie dyscyplinarnie usunięty ze szkoły.

 

5. RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ:

1. do przyprowadzania dzieci do szkoły i do odbierania dzieci po zajęciach szkolnych na czas oraz do pisemnych deklaracji, na których wpisują imię i nazwisko osoby, która będzie odbierała dziecko ze szkoły

2. do zapoznania siebie i dzieci z Regulaminem Szkoły oraz do jego przestrzegania

3. do systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce

4. do pomagania dziecku w odrabianiu zadań domowych

5. do usprawiedliwiania spóźnień i nieobecności dziecka w szkole

6. odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia zajęć szkolnych.

7. do niezwłocznego poinformowania szkoły o zmianie adresu, numeru telefonu lub danych personalnych rodzica lub dziecka

8. do zapoznawania się z komunikatami i szkolnymi informacjami na bieżąco

9. do uczestniczenia w zebraniach rodziców z wychowawcą klasy (wywiadówkach)

10. do uregulowania opłat za szkolę w terminach wyznaczonych Regulaminem Szkoły

11. do natychmiastowego pokrywania/ uiszczania opłat za szkody materialne wyrządzone przez swoje dzieci

12. do pisemnego upoważnienia innego dorosłego w celu odbioru dziecka ze szkoły

13. do regularnego posyłania dziecka na zajęcia w szkole sobotniej

14. do pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych

15. Dzieci, których rodzice zalegają z opłatą więcej niż 3 miesiące, a wcześniej ich rodzice nie powiadomili o tej sytuacji, w formie pisemnej Dyrekcji Szkoły, będą zawieszone w czynnościach ucznia i ewentualnie skreślone z listy uczniów.

16. Rodzice powinni uiszczać opłatę jednorazowo za każde dziecko i za każdy miesiąc z góry w wyznaczonych terminach.

17.W sytuacji skrajnej istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty, ale po uprzednim złożeniu przez rodzica podania do Dyrekcji Szkoły. Podanie musi zawierać dokładne uzasadnienie prośby.

18.Rodzice są zobowiązani do opłaty w wysokości 30 funtów w przypadku zgubienia lub zniszczenia podręcznika, który jest własnością szkoły.

19.Rodzice są zobowiązani do poinformowania Dyrekcji Szkoły o chorobach przewlekłych dziecka, specjalnych potrzebach dziecka, na stałe przyjmowanych przez niego lekach.

Dyrekcja może odmówić podawania leków dziecku w czasie jego pobytu w szkole. Wówczas obowiązek uregulowania tej kwestii spoczywa na rodzicach ucznia.

6. OPŁATY

Opłaty za szkołę należy dokonywać bezpośrednio na konto szkoły przelewem z konta osobistego, gotówką lub czekiem w Banku HSBC zgodnie z terminami określonymi w Regulaminie Szkoły. Wszystkie czeki należy wystawiać na Polish Saturday School in Gravesend , a na odwrocie czeków prosimy dopisać imię i nazwisko dziecka, a także miesiąc, za który jest wnoszona opłata.

 

Account Name (Nazwa Konta): Polish Saturday School in Gravesend

Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 40-22-20

Account Number (Numer Konta): 61812238

Dziecko ma zagwarantowane miejsce w szkole tylko wówczas, gdy Rodzice uiszczą opłaty w wyznaczonych kwotach i terminach, zgodnie z Regulaminem Szkoły.

 

Wysokość opłat:

Opłaty za każdą sobotę zajęć lekcyjnych wynoszą

£12 za pierwsze dziecko i £9 za kolejne

.

Opłata roczna za ćwiczenia i pomoce szkolne wynosi £20.

tabelka

1. Na opłaty składają się: opłata za edukację.

2. Opłaty należy wpłacać na konto szkoły: (numer konta i nazwa banku podane są także na stronie internetowej).

3. Uiszczenie opłat w podanych kwotach i terminach zgodnych z Regulaminem Szkoły gwarantuje dziecku miejsce w szkole.

4. Za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki w uiszczaniu opłat semestralnych szkoła nalicza odsetki w wysokości 20 funtów.

5. Szkoła zamawia ćwiczenia dla uczniów wszystkich klas, które rodzice kupują na początku roku szkolnego (rok szkolny rozpoczyna się w trzecią sobotę września).

6. Pisemne zgłoszenie rezygnacji dziecka z nauki w placówce powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka, daty urodzin, powód rezygnacji oraz podpis rodzica/ opiekuna prawnego.

 

Nagle przypadki zdrowotne

W przypadku, gdy dziecko ulegnie wypadkowi, rodzice zostaną o tym natychmiast poinformowani. Przy małych obrażeniach dziecko zostanie opatrzone przez dyżurującego rodzica, nauczyciela przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. Przy obrażeniach wymagających pomocy lekarskiej, zostanie wezwana karetka pogotowia. Nauczyciele, Dyrekcja Szkoły, Asystenci Nauczycieli nie podają

żadnych leków dzieciom.

Fotografowanie i filmowanieWyrażam zgodę na robienie zdjęć dzieciom i wykorzystywanie ich dla potrzeb szkoły, np. umieszczania w kronice, stronie internetowej Szkoły, materiałach promocyjnych itp.

Podejrzenie o zaniedbywanie lub molestowanie seksualne dziecka.

Jeżeli zostaną rozpoznane jakiekolwiek znaki, że dziecko jest zaniedbywane lub dzieje się mu krzywda psychiczna lub fizyczna w takiej sytuacji szkoła będzie postępowała dokładnie ze wskazówkami zawartymi w obowiązującym dokumencie Safeguarding Children

7. TEREN SZKOŁY I PARKING

1. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania kodeksu drogowego podczas przywożenia i odbierania dzieci.

2. Rodzice i dzieci proszeni są o utrzymanie porządku na terenie szkoły.

3. Rodzicom nie wolno przebywać w budynkach szkolnych.

4. Nie wolno wprowadzać zwierząt na teren szkoły.

5. Rodzice mogą korzystać z parkingu szkolnego w czasie trwania zajęć szkolnych.

6. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz handlu obwoźnego, rozdawania ulotek, reklamowania prywatnych działalności zarobkowych lub charytatywnych, czy jakichkolwiek innych bez wcześniejszego powiadomienia o tym i uzyskania zgody ze strony Dyrekcji Szkoły.

7. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków i jakiejkolwiek broni.